Search

 

נקודה למחשבה לפני תום שנת המס 2012

רגע לפני סוף שנת המס אנחנו מביאים לפניכם להלן, בראשי פרקים, מספר נושאים שכדאי להקדיש להם מחשבה על מנת לתכנן נכון (ואולי אף להפחית) את המס שתשלמו:

 

1.  קיזוז הפסדים -

איש לא אוהב להפסיד על השקעות פיננסיות. אולם אם כבר הוא נצמח ההפסד, חשוב לדעת שהפסד זה יכול לשמש כבלי לחסוך מס, כנגד הכנסות חייבות במס מסויימות. בהקשר של ניירות ערך – ככל שנצמחו רווחי הון והכנסות מריבית ודיבידנד – מוצע לשקול מימוש הפסד הון.

 

2.  הקדמות רוווחים לבעלי הכנסות גבוהות מ – 800 אלף ₪ בשנה –

לא ידוע עדיין אילו גזירות כלכליות תביא עימה שנת 2013, בעיקר לאחר תום תקופת הבחירות, אולם  כבר ידוע שעל פי החקיקה הקיימת יחול מס נוסף על יחיד בשיעור 2% בגין כלל הכנסות העולות על סך 800  אלף ₪. משום כך, יש מקום לתכנן ולשקול אם כדאי הפעם לשם שינוי להקדים אירועי מס  לשנת   2012.

 

3.  הפרשות סוציאליות -

שנת 2012 תיזכר כציון דרך בעניין הפקדות לטובת פנסיה עבור בעלי שליטה בחברה שכן ההוצאות בגינן  יוכרו כמו לעובד רגיל. כמו כן נזכירך לבדוק אם ביצעת את ההפקדות השנתיות לקופות לקצבה ולקרנות השתלמות המגלמות הטבות מס שגלומות בהן.

 

למידע נוסף נא ראו בחוזר המס לסוף שנת 2012 באתרנו  www.Barzily.co.il

 

המידע הניתן בחוזר זה אינו מהווה ייעוץ מס מלא.

כל שימוש מחייב בדיקה או קבלת ייעוץ על בסיס מקצועי.

 

Comments are closed.