סל הקניות שלי
בודק-שכר-מוסמך-1
 • החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מטיל על מזמיני שירות מחברות כוח אדם בתחום השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה אחריות אישית, אזרחית ופלילית לשמירת זכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלם ולקיום כל החובות המעוגנות בדיני העבודה השונים כלפי עובדי הקבלן.

  על פי החוק חלה על מזמין השירות אחריות אזרחית ופלילית:  ניתן להטיל עיצום כספי על מזמין השירות ועל מנכ"ל התאגיד באופן אישי בגין הפרת הוראות חוק ע"י הקבלן במידה ומזמין השירות לא יפעל לתיקון ההפרה או לביטול הסכם השירותים שנחתם ולחילוט ערבויות הקבלן.

  על מזמין שירות תחול אחריות פלילית במידה ולא יפקח ולא יעשה כל שניתן על מנת למנוע ביצוע עברות כלפי עובדי הקבלן המועסקים אצלו. החוק מטיל אחריות פלילית על מזמין השירות ועל המנכ"ל העומד בראשו בגין כריתת הסכם למתן שירותים אשר אינו עומד בתנאי החוק.

  החוק חל על תאגידים המזמינים שירותים מחברות כוח אדם בתחום השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה כאשר:

  - השירות ניתן ע"י ארבעה עובדי קבלן לפחות, בין אם העובדים מועסקים ע"י אותו קבלן או ע"י קבלנים שונים.

  - השרות ניתן במהלך תקופה בת שישה חודשים לפחות , באופן קבוע או רציף.

  - נמסרה לתאגיד המזמין הודעה על הפרת חובה של הקבלן כלפי עובדיו.

  על פי החוק מזמין שירותים חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלו, כולל הסתמכות על בדיקות תקופתיות שייערכו בידי בודק שכר מוסמך.

  פה אנחנו נכנסים לתמונה.

  משרדנו, אשר מתמחה בין השאר בביצוע ביקורות שונות בתחום השכר, מבצע גם בדיקות תקופתיות, כמוגדר בחוק, עבור ארגונים בעלי הסכם שירותים עם קבלני כוח אדם. נשמח לסייע לכם בכל הכרוך בבדיקות אלו.