סל הקניות שלי
גוף-מבקר-1
 • עמותה וחברה לתועלת הציבור (חל"צ) הם גופים המנהלים פעילות ונכסים שלציבור עניין בהם. על מנת להבטיח בקרה על פעילותן קובע חוק העמותות, בין היתר, כי בכל גוף כזה תתקיים ועדת ביקורת אשר תורכב מחברי העמותה אשר אינם עוסקים בניהול השוטף של העמותה / החל"צ. החוק מאפשר למנות, במקום ועדת ביקורת, "גוף מבקר" שהינו רואה חשבון.

  הגוף המבקר אחראי, בין היתר, על בדיקת תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה.

  על פי תפיסת עולמנו, חשוב לזכור שהגוף המבקר מחליף את וועדת הביקורת, שהתמנתה בעבר מתוך חברי העמותה. תפקידו אינו מצטמצם לביצוע בקרה כגוף חיצוני, אלא עליו להכיר ולהזדהות עם מטרות הארגון. עליו להפעיל שיקול דעת ולהתאים את הדיון לסביבה הפועלת לשם השגת מטרות חברתיות. לדוגמא: יש לבחון את יעילות הפעילות תוך הבנה כי חלק מההחלטות אינן מתקבלות מתוך שיקולים כלכליים ושיקולי יעילות גרידא.

  הנושאים העיקריים בהם אנו מתמקדים כגוף מבקר:

  • בדיקת עמידת הארגון בכללי ניהול תקין- בהתאם לתורה שבכתב והתורה שבעל פה וייעוץ שוטף בנושא זה.
  • בחינת יישום המלצותיהם של מוסדות העמותה.
  • בחינת הצורך בעריכת סקר סיכונים- הן לצרכי הנהלה והן לצרכי ביקורת. מקום בו נדרש ביצוע סקר, הקפדה כי יערך סקר יעיל וממוקד מטרה.
  • עיון ודיון בדוחות כספיים, לרבות דוחות תקציב.
  • הסתכלות במשקפיים של ועדת ביקורת (ולאו דווקא של רו"ח מבקר).
  • הבנת צורכי הארגון והצעת פתרונות ליישומם.
  • עמידה על ליקויים בניהול העמותה והצעת דרכים לתיקון הליקויים.
  • מינוי מבקר פנימי יחד עם וועד העמותה.
  • דיון בתוכנית הביקורת של המבקר הפנימי על מנת להבטיח שהזמן המוקדש לביקורת פנים ינוצל תוך אבחנה בין עיקר לטפל ומתוך מאמץ שהביקורת הפנימית תשיא ערך מוסף לארגון.
  • ליווי של פרויקטים בהיקף חריג (כגון רכישת מבנה, שיפוצים, הקמת פעילות חדשה)
  • מתן מענה לסוגיות שוטפות שעולות בנושאי חשבונאות, בקרה, מיסוי, תהליכי עבודה ועוד.
  • סיוע לארגון בחשיבה בדבר הדרכים להשיא הכנסות, לחסוך בעלויות ולמדוד את היעילות התפעולית.
  שותפי ברזלי משמשים גוף מבקר בעמותות וחל"צים בתחומי פעילות שונים, בחלקם מהמובילים בתחומם. אנו מביאים ערך מוסף אל שולחן הדיונים, בזכות ידע וניסיון שנצברו לאורך עשרות שנים ואגב מתן שירות למאות ארגונים חברתיים.