סל הקניות שלי
עריכת-דוחות-כספיים

 • באוקטובר 2008 פרסמה הרשות לניירות ערך הבהרה להחלטה משפטית 105-18 בעניין אי תלות רואה החשבון המבקר, בקשר לסיוע בהכנת ועריכת דוחות כספיים עבור המבוקר.

  הבהרה זו קובעת כי ניסוח ועריכת הדוחות הכספיים עשויה לפגוע באי תלות המבקר משום שבכך, רואה החשבון אינו יכול לבקר את תפקודו שלו. לכן, הודיעה הרשות כי לא תראה בדוחות שנערכו על ידי רואה החשבון המבקר כדוחות כספיים מבוקרים כדין, כנדרש בחוק ניירות ערך ובתקנות. בפועל, משמעות הבהרה זו היא הפרדה מלאה בין הגורם האחראי להכנת הדוחות הכספיים ובין הגורם האחראי לביקורת עליהם. 

  כאן אנחנו נכנסים לתמונה.

  מטרת השירות הינה הכנת ועריכת דוחות כספיים, שנתיים ורבעוניים בהתאם לדרישות החלות על חברות ציבוריות ובמתכונת ה- IFRS. 
  בתחילת התהליך אנו מרכיבים עבורכם צוות מקצועי בהתאם לאתגרים העומדים בפניכם. הצוות ילמד ויתמחה בכל הקשור לסוגיות החשבונאיות שעל סדר יומכם וישתלב בצוות החשיבה שלכם. 

  התהליך כולל זיהוי ומיפוי הסוגיות החשבונאיות הרלוונטיות, הגדרת לוחות זמנים והגדרת שיטת העבודה המתאימה לשני הצדדים. 

  כחלק מהתהליך, צוות המשרד לוקח חלק פעיל בדיונים לגבי אופן היישום של תקנים חשבונאיים, לרבות ניתוח השפעתם על אופן הגילוי וההצגה בדוחות הכספיים. השירות ניתן תוך שיתוף פעולה עם רואה החשבון המבקר, אשר עימו ידונו הסוגיות החשבונאיות אשר יעלו במהלך הכנת הדוחות הכספיים.
   
  דוגמאות לחלק מהשירותים שיכולים להינתן במסגרת עריכת הדוחות הכספיים:
  עריכת דוחות כספיים לחברת האם על פי דרישות חוק ניירות ערך ותקנותיו במתכונת IFRS, הכוללת, בין השאר: 
  • כתיבת ביאורים לדוחות הכספיים בשיתוף עם עורכי הדין של החברה 
  • ומנהליה, לפי העניין.
  • איחוד הדוחות וביטול רווחים פנימיים. 
  • תרגום מטבע דוחות חברות הבנות בחו"ל ויצירת קרן הון מתרגום. 
  • הצבת נתוני דוחות חברות הבנות לצרכי בסיס האיחוד. 
  • תחשיבי מיסים לרבות מיסים נדחים /עתודה למס. 
  • עריכת תזרים מזומנים. 
  • תחשיבי חשבון השקעה ואקוויטי. 
  • הדפסת הדוחות הכספיים לחברת האם.